อุสาหกรรมมีกี่ประเภทและมีอะไรบ้าง?

อุสาหกรรมมีอะไรบ้าง

อุสาหกรรมมีอะไรบ้าง อุตสาหกรรมแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ประเภท ของ อุตสาหกรรม มีดังนี้

 • อุตสาหกรรม ใน ครัวเรือน เป็นอุตสาหกรรมที่ผลิตสินค้าหรือให้บริการโดยใช้แรงงานในครัวเรือนเป็นหลัก มักเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ผลิตสินค้าหรือให้บริการในปริมาณไม่มาก และเน้นการผลิตเพื่อใช้ในครัวเรือนหรือชุมชนเป็นหลัก เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมหัตถกรรม เป็นต้น
 • อุตสาหกรรมโรงงาน เป็นอุตสาหกรรมที่ผลิตสินค้าหรือให้บริการโดยใช้เครื่องจักรและแรงงานในโรงงานเป็นหลัก มักเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ผลิตสินค้าหรือให้บริการในปริมาณมาก และเน้นการผลิตเพื่อจำหน่ายเชิงพาณิชย์ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมเคมี เป็นต้น

อุสาหกรรมมีอะไรบ้าง มีความสำคัญอย่างไร

โรงงานอุตสาหกรรม คือ แต่ละประเทศมีอุตสาหกรรมที่เฉพาะเจาะจงตามความต้องการและทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศนั้น อุตสาหกรรมในประเทศ บางประเทศมีอุตสาหกรรมเกษตรกรรมที่เน้นการผลิตอาหารและผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมอื่นๆ ในขณะที่บางประเทศมีอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสูงที่ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

อุสาหกรรมมีอะไรบ้าง สินค้าและการค้าขายของประเทศ

อุสาหกรรมและการค้าขาย สินค้า อุตสาหกรรมมักเป็นส่วนสำคัญของการค้าขายระหว่างประเทศ อุตสาหกรรม คือ  สินค้าที่ผลิตขึ้นในอุตสาหกรรมมักถูกส่งออกไปยังตลาดระหว่างประเทศและช่วยเพิ่มรายได้ของประเทศนั้น ๆ อุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เป็นตัวอย่างของอุตสาหกรรมที่มีการค้าขายระหว่างประเทศอย่างแพร่หลาย

 • อุตสาหกรรมที่มีการผลิตสินค้าหรือให้บริการโดยใช้เครื่องจักรและคนงานในโรงงานเป็นส่วนใหญ่
 • อุสาหกรรมมักเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และผลิตสินค้าหรือให้บริการในปริมาณมากเพื่อการกระจายในทางการค้า
 •  อุสาหกรรมมีบทบาทสำคัญในเศรษฐกิจของแต่ละประเทศและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

อุสาหกรรมมีอะไรบ้าง ประเภทย่อยของอุสาหกรรม

อุตสาหกรรมการผลิต มีอะไรบ้าง อุตสาหกรรมยังสามารถแบ่งออกได้เป็นประเภทย่อย ๆ ตามลักษณะของสินค้าหรือบริการที่ผลิต อุตสาหกรรมมีกี่ประเภท เช่น

 • อุตสาหกรรมการผลิต เป็น อุตสาหกรรม ที่ผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมอาหาร เป็นต้น
 • อุตสาหกรรมบริการ เป็นอุตสาหกรรมที่ให้บริการแก่ผู้บริโภค เช่น อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมการเงิน อุตสาหกรรมขนส่ง เป็นต้น
 • อุตสาหกรรมการเกษตร เป็นอุตสาหกรรมที่ผลิตสินค้าเกษตรกรรม เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม เป็นต้น
 • อุตสาหกรรมเหมืองแร่ เป็นอุตสาหกรรมที่ผลิตแร่ธาตุต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมถ่านหิน อุตสาหกรรมเหล็ก เป็นต้น
 • อุตสาหกรรมพลังงาน เป็นอุตสาหกรรมที่ผลิตพลังงาน เช่น อุตสาหกรรมไฟฟ้า อุตสาหกรรมน้ำมัน เป็นต้น

อุตสาหกรรมมีกี่ประเภทและมีประเภทใดบ้าง?

ด้านอุตสาหกรรม มีอะไรบ้าง ทำไมมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ งาน อุตสาหกรรม เป็นภาคส่วนที่สร้างรายได้ให้กับประเทศ อุตสาหกรรมหมายถึง เป็นแหล่งจ้างงาน และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง

อุตสาหกรรมมี 9 ประเภท อะไร บ้าง ทุกสิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรม

ธุรกิจอุตสาหกรรม คือ อุตสาหกรรมที่มีการผลิตสินค้าหรือให้บริการโดยใช้เครื่องจักรและคนงานในโรงงานเป็นส่วนใหญ่ มักเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ผลิตสินค้าหรือให้บริการในปริมาณมากและเน้นการผลิตเพื่อการกระจายในทางการค้า เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมเคมี ฯลฯ 

อุสาหกรรมยานยนต์

อุสาหกรรมยานยนต์เป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญอย่างมากในหลายประเทศ โดยส่วนใหญ่มีการผลิตรถยนต์ในปริมาณมากเพื่อการกระจายในทางการค้า สินค้าเหล่านี้มีความหลากหลายในรูปแบบและขนาดที่ต่างกัน เราสามารถพบรถยนต์ที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มต่าง ๆ ได้ เช่น รถยนต์นั่งส่วนตัว รถบรรทุก รถจักรยานยนต์ และอีกมากมาย

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของเรา สินค้าที่ผลิตขึ้นมาในอุตสาหกรรมนี้รวมถึงโทรทัศน์ เครื่องเล่นเพลง โทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในงานอื่น ๆ อีกมากมาย

อุตสาหกรรมเคมี

อุตสาหกรรมเคมีเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสารเคมีที่มีประโยชน์ในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม สารเคมีที่ผลิตขึ้นมาในอุตสาหกรรมนี้ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เช่น ยาฆ่าแมลง ปุ๋ย วัสดุก่อสร้าง และอื่น ๆ

อุสาหกรรมและเศรษฐกิจ อุสาหกรรมมีบทบาทสำคัญในเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ ความ หมาย ของ อุตสาหกรรม โดยการผลิตสินค้าหรือให้บริการในปริมาณมากช่วยเพิ่มรายได้ของประเทศและสร้างงานที่มากมายให้กับคนงาน อุสาหกรรมยังมีผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจทั่วไปของประเทศ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่เทคโนโลยีสูง เช่น อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

อุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม

การผลิตในอุตสาหกรรมมักมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การปล่อยก๊าซเสีย การใช้พลังงานมากมาย และการสร้างขยะมากมาย หลายโรงงานได้มุ่งเน้นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยการใช้เทคโนโลยีที่เข้ากันได้กับสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้พลังงานทดแทนและการรีไซเคิลวัสดุ

อุตสาหกรรมที่สำคัญในประเทศ

อุตสาหกรรมคืออะไร ในประเทศไทย โรงงานอุตสาหกรรมมีอะไรบ้าง อุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศไทย ได้แก่

 • อุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นอุตสาหกรรมที่ผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์ เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่สร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นจำนวนมาก
 • อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เป็นอุตสาหกรรมที่ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
 • อุตสาหกรรมอาหาร เป็นอุตสาหกรรมที่ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม เป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันของประชาชน
 • อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เป็นอุตสาหกรรมที่ให้บริการด้านการท่องเที่ยว เป็นอุตสาหกรรมที่สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นจำนวนมาก

ติดตามข่าวสารได้ที่ : https://saveyourlifes.com

อ่านบทความเพิ่มเติม : ความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม