ความปลอดภัยในโรงงาน

ความสำคัญในการทำงานโรงงาน ความปลอดภัยคืออันดับ 1

ความปลอดภัยในโรงงาน คือ สภาพการทำงานที่ปราศจากอุบัติเหตุในระหว่างการทำงาน อันส่งผลต่อทรัพย์สินและร่างกายหรือชีวิต ส่วนคำว่า อุบัติเหตุ คือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยไม่มีใครคาดคิดในระหว่างการปฏิบัติงาน ทำให้ได้รับบาดเจ็บหรือทรัพย์สินเสียหาย

ความปลอดภัยในการทำงานโรงงาน มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อทั้งลูกจ้าง นายจ้าง และผู้ประกอบการ โดยส่งผลดีในด้านต่างๆ ดังนี้

 • ช่วยลดการสูญเสียทรัพย์สินและความเสียหายต่อเครื่องจักร
 • ความปลอดภัย ช่วยลดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของลูกจ้าง
 • ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหรือชดเชยค่าเสียหาย
 • ช่วยให้การผลิตดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
 • สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและคู่ค้า

ความปลอดภัยในโรงงาน ค้นหาอันตรายภายในโรงงานว่ามีจุดเสี่ยงอะไรบ้าง?

ค้นหาอันตรายในโรงงาน สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในโรงงาน จุดเสี่ยงในโรงงาน มีอะไรบ้าง สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ

 • ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน เช่น เครื่องจักร อุปกรณ์ สารเคมี ไฟฟ้า ฯลฯ
 • ปัจจัยด้านมนุษย์ เช่น ความประมาท การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ฯลฯ

สร้างกฏรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

การป้องกันอุบัติเหตุในโรงงานสามารถทำได้โดยการจัดการ กฏความปลอดภัย และควบคุมปัจจัยทั้งสองประเภทนี้ ดังนี้

 

 • ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตรวจสอบสภาพเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
 • ระบบความปลอดภัยในโรงงาน จัดวางเครื่องจักรและอุปกรณ์อย่างปลอดภัย ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอันตรายต่างๆ เช่น รั้ว กรง ป้ายเตือน ฯลฯ
 • ควบคุมสภาพแวดล้อมในการทำงาน เช่น อุณหภูมิ แสงสว่าง เสียง ฯลฯ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
 • ปัจจัยด้านมนุษย์ จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
 • สัญลักษณ์ ความปลอดภัยในโรงงาน กำหนดกฎระเบียบความปลอดภัยในการทำงานและบังคับใช้อย่างเคร่งครัด
 • สร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงานให้กับพนักงาน นอกจากนี้ พนักงานทุกคนในโรงงานควรตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงานของตนเอง โดยปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด และใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลทุกครั้งที่ทำงาน

ลักษณะของบุคคลที่มีความสุ่มเสี่ยงในการทำงาน

ลักษณะของบุคคลที่ไม่ปลอดภัยในการทํางาน ได้แก่

 • การมีนิสัยชอบเสี่ยง การกระทําไม่ถูกวิธีหรือไม่ถูกขั้นตอน
 • ความประมาท การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัยในการทํางาน
 • การทํางานโดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
 • การแต่งกายไม่เหมาะสมกับสถานที่ทำงาน
 • การทํางานโดยสภาพร่างกายและจิตใจไม่ปกติ
 • พนักงานควรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเหล่านี้เพื่อ ความปลอดภัย safety  ต่อตัวเองและป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้

ความปลอดภัยภายในโรงงาน เป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนต้องให้ความสำคัญ เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน การรักษาความปลอดภัยในโรงงาน คือ การที่สถานประกอบการมีมาตรการและแนวทางปฏิบัติต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการทำงาน ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อทรัพย์สิน ร่างกาย หรือชีวิตของผู้ปฏิบัติงานและบุคคลอื่น ๆ ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง 

ความปลอดภัยในโรงงาน ที่ควรให้ความสำคัญ

ความปลอดภัยในโรงงาน มีอะไรบ้าง การรักษาความปลอดภัยในโรงงานสามารถแบ่งออกเป็น 3 ระดับหลักๆ ดังนี้

 • ความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม การป้องกันก่อนเกิดอุบัติเหตุ เป็นการดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยงและโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุ เช่น การออกแบบโรงงานและเครื่องจักรอย่างปลอดภัย กฎความปลอดภัยในโรงงาน การฝึกอบรมให้พนักงานมีความรู้และทักษะด้านความปลอดภัยในการทำงาน การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment: PPE) เป็นต้น

 

 • การลดความรุนแรงของอุบัติเหตุ เซฟตี้ในโรงงาน เป็นการดำเนินการเพื่อลดความรุนแรงของอุบัติเหตุในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุขึ้น เช่น การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอันตรายต่างๆ เช่น รั้วป้องกันเครื่องจักร อุปกรณ์หยุดฉุกเฉิน การติดตั้งสัญญาณเตือนภัย เป็นต้น

 

 • การช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ เป็นการดำเนินการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที เช่น การติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์ปฐมพยาบาล เป็นต้น

หลักความปลอดภัยที่ควรให้ความสำคัญมีอะไรบ้าง

หลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานมีอะไรบ้าง แนวทางการรักษาความปลอดภัยในโรงงานที่สำคัญมีดังนี้

หลัก ความ ปลอดภัย ใน การ ทำงาน การวางแผนและกำหนดนโยบายด้านความปลอดภัยอย่างเป็นรูปธรรม โดยต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทางปฏิบัติ และมาตรการต่างๆ อย่างชัดเจน

การจัดทำแผนฉุกเฉิน เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ เช่น เพลิงไหม้ สารเคมีรั่วไหล เป็นต้น

ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การกำกับดูแลและบังคับใช้มาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด โดยต้องมีการตรวจสอบและประเมินผลมาตรการต่างๆ อยู่เสมอ

การส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงาน โดยต้องมีการอบรมให้ความรู้และทักษะด้านความปลอดภัยในการทำงานอย่างสม่ำเสมอ

การรักษา ความปลอดภัยในที่ทำงาน มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความปลอดภัยของพนักงานและทรัพย์สินของสถานประกอบการ โดยสถานประกอบการควรให้ความสำคัญและดำเนินการอย่างจริงจัง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพตัวอย่างมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในโรงงาน

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ตัวอย่างมาตรการรักษาความปลอดภัยในโรงงาน เช่น

 • การวางผังโรงงานอย่างเป็นระบบ เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุ
 • safety ในโรงงาน การติดตั้งระบบไฟฟ้าและเครื่องจักรอย่างปลอดภัย
 • การจัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิงและอุปกรณ์ปฐมพยาบาล
 • การฝึกอบรมให้พนักงานมีความรู้และทักษะด้านความปลอดภัยในการทำงาน
 • การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ขณะปฏิบัติงาน
 • การจัดทำแผนฉุกเฉินเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ
 • การปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยในโรงงานอย่างเคร่งครัด จะช่วยป้องกันอุบัติเหตุในการทำงานและลดความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่างๆ ได้
อ่านบทความรักษาความปลอดภัยต่อได้ที่ : https://saveyourlifes.com