ความปลอดภัยในชีวิตที่ควรทราบและให้ความสำคัญ

ความปลอดภัยในการทำงานคือ

ความปลอดภัยในการทำงานคือ ความปลอดภัยในการทำงานโรงงาน ความปลอดภัยคืออะไร คือสภาพการทำงานที่ถูกต้อง โดยปราศจากอุบัติเหตุในระหว่างการทำงาน อันส่งผลต่อทรัพย์สินและร่างกายหรือชีวิต ส่วนคำว่า อุบัติเหตุ คือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยไม่มีใครคาดคิดในระหว่างการปฏิบัติงาน ทำให้ได้รับบาดเจ็บหรือทรัพย์สินเสียหาย

องค์ประกอบหลักของ ความปลอดภัยในการทำงานคือ

องค์ประกอบของ ความปลอดภัย ในการทำงาน แบ่งออกเป็น 4 องค์ประกอบหลัก ได้แก่

 • ปัจจัยเกี่ยวกับตัวบุคคล หมายถึง ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงาน ที่ต้องได้รับการฝึกอบรม พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย
 • ปัจจัยเกี่ยวกับเครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องจักร หมายถึง การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องจักรอย่างถูกต้อง เหมาะสมกับงาน มีการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดความเสี่ยงจากการใช้งานที่ผิดพลาด
 • ปัจจัยเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทำงาน หมายถึง การจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เหมาะสม มีการระบายอากาศที่ดี แสงสว่างเพียงพอ ป้องกันมลพิษ และอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น
 • ปัจจัยเกี่ยวกับระบบการจัดการ หมายถึง การกำหนดนโยบาย แผนงาน และมาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงานอย่างชัดเจน มีการกำกับดูแลและติดตามผลอย่างมีประสิทธิภาพ

ความปลอดภัยในการทำงาน ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ

ความปลอดภัยหมายถึง หน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกันของทุกฝ่าย ทั้งผู้ปฏิบัติงาน ผู้ประกอบการ และผู้เกี่ยวข้อง ทุกคนควรตระหนักถึงความสำคัญของ ความปลอดภัยในการทำงาน และร่วมมือกันเพื่อลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

ความปลอดภัยมีอะไรบ้าง แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน มีดังนี้

 

 • ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับด้านความปลอดภัยในการทำงานอย่างเคร่งครัด
 • สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลทุกครั้งก่อนปฏิบัติงาน
 • ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องจักรก่อนใช้งาน
 • ความ ปลอดภัย ใน การ ปฏิบัติ งาน ระมัดระวังในการทำงาน ไม่ประมาทเลินเล่อ
 • รายงานอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อความปลอดภัยในการทำงานให้ทราบทันที

บุคคลที่มีความเสี่ยงในการเกิดอันตรายจากการปฏิบัติงาน

ลักษณะของบุคคลที่ปลอดภัยในการทํางาน มีอะไรบ้าง สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในการทำงานโรงงาน มีมากมาย อันตรายจากการทํางาน มีอะไรบ้าง ดังนี้

 

 • ความปลอดภัยในการทํางาน หมายถึง ปัจจัยด้านมนุษย์ ได้แก่ ความประมาทเลินเล่อ ขาดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการทำงาน ขาดความระมัดระวัง
 • ปัจจัยด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์ ได้แก่ เครื่องจักรและอุปกรณ์ชำรุดเสียหาย ขาดการบำรุงรักษาอย่างเหมาะสม
 • ลักษณะของสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในการทำงาน ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน ได้แก่ สภาพอากาศ แสงสว่าง เสียง อุณหภูมิ ความชื้น
 • ปัจจัยด้านการจัดการ ได้แก่ ขาดการวางแผนงาน ขาดการสื่อสารระหว่างกัน ขาดการปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัย

ความปลอดภัยในการทำงานคือ การลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน

ความปลอดภัยในการ ทํา งาน 20 ข้อ เพื่อที่จะลดความเสี่ยงและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการทำงานโรงงาน โรงงานอุตสาหกรรมควรปฏิบัติสิ่งต่อไปนี้

 

 • จัดทำแผนความปลอดภัยในการทำงาน และปฏิบัติตามแผนอย่างเคร่งครัด
 • ฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการทำงานอย่างปลอดภัย
 • ตรวจสภาพเครื่องจักรและอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ และซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาตามมาตรฐาน
 • สร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย
 • ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงาน
 • สำหรับพนักงานในการทำงานโรงงาน ควรปฏิบัติสิ่งต่อไปนี้

ความปลอดภัยในโรงงาน 15 ข้อ ปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

 1. ระมัดระวังในการทำงาน
 2. สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสม
 3. แจ้งให้หัวหน้างานทราบหากพบเห็นสิ่งผิดปกติ

ตัวอย่างมาตรการการรักษาความปลอดภัย

ohs ความปลอดภัยในการทำงานโรงงานเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนในโรงงานควรให้ความสำคัญ เซฟตี้ คือ การระมัดระวัง เพื่อความปลอดภัย ของพนักงาน ทรัพย์สิน และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน มีอะไรบ้าง ตัวอย่างมาตรการ ด้านความปลอดภัย ในการทำงานโรงงาน ได้แก่

 

 • การวางผังโรงงานอย่างเป็นระบบ เพื่อป้องกันการชนกันของเครื่องจักรและอุปกรณ์
 • ติดตั้งเครื่องป้องกันอันตราย เช่น ตาข่ายกันตก แผงป้องกันเครื่องจักร
 • จัดให้มีระบบระบายอากาศที่ดี เพื่อลดความเสี่ยงจากสารเคมีและฝุ่นละออง
 • จัดให้มีระบบดับเพลิงและอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉิน
 • กำหนดให้พนักงานต้องผ่านการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน
 • โรงงานอุตสาหกรรมควรดำเนินการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยเป็นประจำ เพื่อระบุและแก้ไขปัจจัยเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุในการทำงาน

ติดตามข่าวสารได้ที่ : https://saveyourlifes.com

อ่านบทความเพิ่มเติม : ความสำคัญของอุสาหกรรมมีอะไรบ้าง